[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

From MIZZIMA News Group (r)--------------F6D9AADA77D29088C79A8A7C
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

jrefrm b*Fvm;a'h&Sf e,fpyf&Sd u,kacsmif;rS
tcGefaumufcHr_tajymif;tvJ

'gum/ Edkf0ifbmv (6)&uf ouU&mZf 2000 (wevFmae?)
Mizzima News Group (www.mizzima.com)

        Edk0ifbmv (1)&ufup+yD; &cdkifjynfe,feJ? b*Fvm;a'h&SfEdkifiH
u,kacsmif;udk ae?csif;jyef ywfpydk?eJ? ul;oef;oGm;vmaeolawGudk
b*Fvm;a'h&Sf e,fpyfumuG,fa&;wyfawGu apmifh=uyf
r_awGvkyfay;ae+yDjzpfa=umif; owif;&&Sdygw,f?

&cdkifjynfe,fbufudk ukeful;vmwJh b*Fvm;a'h&SfEdkifiHom;awG
ypPnf;rsm;0,f,l+yD; jyefwJhtcg armif;awmòrd?&Sd aps;aumuftzJG?u
xdkufoifhovdk tcGeftaumuf &,lavh &Sda=umif; od&ygw,f? 'gayr,fhvnf;
armif;awma'o&Sd &cdkiftrsKd;om;awG b*Fvm;a'h&Sfbuf 0ifa&muf0,f,l+yD;
jyefwJhtcg u,kacsmif;rS b*Fvm;a'h&Sf taumufcGef/ &J/ jynfol?ppf/
axmufvSrf;a&;eJ? Taknetòrd? vHkòcHa&;vli,ftzJG?awGu tqrwef
tcGefaumufcHaea=umif;/ e,fpyfumuG,fa&;wyfuvnf; ypPnf;eJ?aiGrsm;udk
tvGeftrif;awmif;cHaecJha=umif; armif; awmòrd? vli,fowif;&yfuGufwcku
ajymqdkcJhygw,f?

rw&m;tcGefaumufcHr_eJ?ywfouf+yD; jrefrm e,fpyfa'o
vl0ifr_}uD;=uyfa&;XmerS b*Fvm;a'h&Sfe,fpyfumuG,fa&;wyfeJ? n?dE_dif;r_awG
t}udrf}udrfðyvkyfcJh&a=umif;/ 'Dv (1)&uf ae?up+yD; b*Fvm;a'h&Sf
aps;aumuftzJG?udkyJ tcGefay;bdk? e,fpyfumuG,fa&;wyfu oabm
wlvdkuf+yDjzpfa=umif;eJ? tqdkyg umuG,fa&;wyfawGudkf,fwdkif
vdkufvHapmifh=uyfr_awG ðyvkyf ay;ae+yDjzpfa=umif; od&Sd&ygw,f?--------------F6D9AADA77D29088C79A8A7C
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<b><font face="Wwin_Burmese"><font size=+3>jrefrm b*Fvm;a'h&amp;Sf e,fpyf&amp;Sd
u,kacsmif;rS</font></font></b>
<br><b><font face="Wwin_Burmese"><font size=+3>tcGefaumufcHr_tajymif;tvJ</font></font></b>
<p><b><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>'gum/ Edkf0ifbmv (6)&amp;uf
ouU&amp;mZf 2000 (wevFmae?)</font></font></b>
<br><b><font face="Times New Roman,Times"><font size=+2><font color="#000000">Mizzima
News Group</font><font color="#3366FF"> (www.mizzima.com)</font></font></font></b>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Edk0ifbmv (1)&amp;ufup+yD; &amp;cdkifjynfe,feJ? b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiH
u,kacsmif;udk ae?csif;jyef ywfpydk?eJ? ul;oef;oGm;vmaeolawGudk b*Fvm;a'h&amp;Sf
e,fpyfumuG,fa&amp;;wyfawGu apmifh=uyf r_awGvkyfay;ae+yDjzpfa=umif; owif;&amp;&amp;Sdygw,f?</font></font>
<p><font size=+2><font face="Wwin_Burmese">&amp;cdkifjynfe,fbufudk ukeful;vmwJh
b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHom;awG ypPnf;rsm;0,f,l+yD; jyefwJhtcg armif;awm&ograve;rd?&amp;Sd
aps;aumuftzJG?u xdkufoifhovdk tcGeftaumuf &amp;,lavh &amp;Sda=umif; od&amp;ygw,f?
'gayr,fhvnf; armif;awma'o&amp;Sd &amp;cdkiftrsKd;om;awG b*Fvm;a'h&amp;Sfbuf
0ifa&amp;muf0,f,l+yD; jyefwJhtcg u,kacsmif;rS b*Fvm;a'h&amp;Sf taumufcGef/
&amp;J/ jynfol?ppf/ axmufvSrf;a&amp;;eJ? </font><font face="Times New Roman,Times">Taknet</font><font face="Wwin_Burmese">&ograve;rd?
vHk&ograve;cHa&amp;;vli,ftzJG?awGu tqrwef tcGefaumufcHaea=umif;/ e,fpyfumuG,fa&amp;;wyfuvnf;
ypPnf;eJ?aiGrsm;udk tvGeftrif;awmif;cHaecJha=umif; armif; awm&ograve;rd?
vli,fowif;&amp;yfuGufwcku ajymqdkcJhygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rw&amp;m;tcGefaumufcHr_eJ?ywfouf+yD;
jrefrm e,fpyfa'o vl0ifr_}uD;=uyfa&amp;;XmerS b*Fvm;a'h&amp;Sfe,fpyfumuG,fa&amp;;wyfeJ?
n?dE_dif;r_awG t}udrf}udrf&eth;yvkyfcJh&amp;a=umif;/ 'Dv (1)&amp;uf ae?up+yD;
b*Fvm;a'h&amp;Sf aps;aumuftzJG?udkyJ tcGefay;bdk? e,fpyfumuG,fa&amp;;wyfu
oabm wlvdkuf+yDjzpfa=umif;eJ? tqdkyg umuG,fa&amp;;wyfawGudkf,fwdkif vdkufvHapmifh=uyfr_awG
&eth;yvkyf ay;ae+yDjzpfa=umif; od&amp;Sd&amp;ygw,f?</font></font>
<p>&nbsp;</html>

--------------F6D9AADA77D29088C79A8A7C--