[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

From MIZZIMA News Group (r)--------------AA2AB2687C396EAD381AEAFE
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

jrefrm b*fvm;a'h&Sfe,fpyf&Sd &cdkifjynfe,frS aus;±Gmopfrsm; tajctae

'gum/ Edk0ifbmv (11)&uf ouU&mZf 2000
Mizzima News Group

+yD;cJhwJh vydkif;twGif;rSm etzppftpdk;&[m &cdkifjynfe,f bl;oD;awmifeJ?
armif;awm òrd?e,fawGrSm ±GmopfawG wnfaqmufaew,fvdk? od&Sd&ygw,f?

tqdkyg ±GmopfawGrSmaexdkifbdk?twGuf jrefrmEdkifiHw0Srf;u
òrd?pGefòrd?zsm;ae qif;&Jom; awG/ &mZ0ifvlqdk;awGeJ?
b*Fvm;a'h&SfEdkifiHbufu vlenf;pkjzpfwJh &cdkifeJ?r&rmwdk?udk trsKd;rsKd;
rufvHk;ay;+yD; ydk?v$wfaea=umif;/ tdrfaxmifpkwpkudk
jrefrmusyfaiGwpfaomif; (6)vpm&duQmeJ? v,f,mrsm;ay;a=umif;
pHkprf;od&Sd&ygw,f?

b*Fvm;a'h&SfEdkifiHbufu &cdkifaus;±GmawGjzpfwJh ewfjrpfurf;rS nvm;/
jrpfem;/ +cH acsmif;eJ? qm;jyifaus;±GmawGtjyif &JZl;/ r,Suf/ aomf'D*sm/
r[m;±dk;eJ? wjcm;aus;±GmawGrSm aexdkifwJh &cdkiftrsKd;om;awGvnf;
0ifa&mufvmae=uwmjzpfygw,f? ajymif;a±$?vmolawGudk bl;oD;awmifeJ?
armif;awmòrd?e,fu pHjyeJ? a0omvDaus;±GmrSm ae&mcsxm;ay;a=umif; od&yg
w,f?

r=umao;cifu aus;±GmopfawGudk etztwGif;a&;rª;(1)
'kwd,AdkvfcsKyf}uD;cifnGef? vma&mufppfaq;=unfh±_oGm;a=umif;/
ajymif;a±$?vmolawG[m owif;axmufrsm;eJ? EdkifiHjcm; om;awG
ar;jreff;wJhtcg jrefrmtm%mydkifawG oifay;wJhtwdkif;
?b*Fvm;a'h&SfEdkifiHom;awGu tEdkifusifhvdk? xGufajy;vm&w,f?vddk?
ajzqdk=u&a=umif; a0omvD/ pHjyaus;±Gmom;awGu ajymqdk=uygw,f?

b*Fvm;a'h&SfEdkifiHbuf&Sd a'ocH&cdkif±Gmom;awGuawmh ?etzppftpdk;&[m
b*Fvm; a'h&SfrSmom jrefrmjynfu xGufoGm;wJh 'kuQonfjy\em&Sdwmomr[kwfbl;/
&cdkifjynfe,f bufrSmvnf; b*Fvm;a'h&Sfuajy;vmwJh 'kuQonfjy\em&Sdaew,fvdk?
jyoaecsifw,f/ 'ga=umifhrdk? rufvHk;ay;+yD; aus;±GmopfawGrSm
aecdkif;aewmjzpfw,f?vdk? ajymqdkoGm;cJhygw,f?

tckcsdefrSm b*Fvm;a'h&Sftm%mydkifawG[m jrefrmEdkifiH &ckdifjynfe,fxJudk
0ifa&muf oGm;olawG&J?pm&if;udk pwifaumuf,lae+yDjzpfa=umif;
pHkprf;od&Sd&ygw,f?
--------------AA2AB2687C396EAD381AEAFE
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<b><font face="Wwin_Burmese"><font size=+3>jrefrm b*fvm;a'h&amp;Sfe,fpyf&amp;Sd
&amp;cdkifjynfe,frS aus;&plusmn;Gmopfrsm; tajctae</font></font></b>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>'gum/ Edk0ifbmv (11)&amp;uf
ouU&amp;mZf 2000</font></font>
<br><font face="Arial Black"><font size=+1>Mizzima News Group</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>+yD;cJhwJh vydkif;twGif;rSm
etzppftpdk;&amp;[m &amp;cdkifjynfe,f bl;oD;awmifeJ? armif;awm &ograve;rd?e,fawGrSm
&plusmn;GmopfawG wnfaqmufaew,fvdk? od&amp;Sd&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>tqdkyg &plusmn;GmopfawGrSmaexdkifbdk?twGuf
jrefrmEdkifiHw0Srf;u &ograve;rd?pGef&ograve;rd?zsm;ae qif;&amp;Jom; awG/
&amp;mZ0ifvlqdk;awGeJ? b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHbufu vlenf;pkjzpfwJh &amp;cdkifeJ?r&amp;rmwdk?udk
trsKd;rsKd; rufvHk;ay;+yD; ydk?v$wfaea=umif;/ tdrfaxmifpkwpkudk jrefrmusyfaiGwpfaomif;
(6)vpm&amp;duQmeJ? v,f,mrsm;ay;a=umif; pHkprf;od&amp;Sd&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHbufu
&amp;cdkifaus;&plusmn;GmawGjzpfwJh ewfjrpfurf;rS nvm;/ jrpfem;/ +cH acsmif;eJ?
qm;jyifaus;&plusmn;GmawGtjyif &amp;JZl;/ r,Suf/ aomf'D*sm/ r[m;&plusmn;dk;eJ?
wjcm;aus;&plusmn;GmawGrSm aexdkifwJh &amp;cdkiftrsKd;om;awGvnf; 0ifa&amp;mufvmae=uwmjzpfygw,f?
ajymif;a&plusmn;$?vmolawGudk bl;oD;awmifeJ? armif;awm&ograve;rd?e,fu pHjyeJ?
a0omvDaus;&plusmn;GmrSm ae&amp;mcsxm;ay;a=umif; od&amp;yg w,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>r=umao;cifu aus;&plusmn;GmopfawGudk
etztwGif;a&amp;;r&ordf;;(1) 'kwd,AdkvfcsKyf}uD;cifnGef? vma&amp;mufppfaq;=unfh&plusmn;_oGm;a=umif;/
ajymif;a&plusmn;$?vmolawG[m owif;axmufrsm;eJ? EdkifiHjcm; om;awG ar;jreff;wJhtcg
jrefrmtm%mydkifawG oifay;wJhtwdkif; ?b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHom;awGu tEdkifusifhvdk?
xGufajy;vm&amp;w,f?vddk? ajzqdk=u&amp;a=umif; a0omvD/ pHjyaus;&plusmn;Gmom;awGu
ajymqdk=uygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>b*Fvm;a'h&amp;SfEdkifiHbuf&amp;Sd
a'ocH&amp;cdkif&plusmn;Gmom;awGuawmh ?etzppftpdk;&amp;[m b*Fvm; a'h&amp;SfrSmom
jrefrmjynfu xGufoGm;wJh 'kuQonfjy\em&amp;Sdwmomr[kwfbl;/ &amp;cdkifjynfe,f
bufrSmvnf; b*Fvm;a'h&amp;Sfuajy;vmwJh 'kuQonfjy\em&amp;Sdaew,fvdk? jyoaecsifw,f/
'ga=umifhrdk? rufvHk;ay;+yD; aus;&plusmn;GmopfawGrSm aecdkif;aewmjzpfw,f?vdk?
ajymqdkoGm;cJhygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>tckcsdefrSm b*Fvm;a'h&amp;Sftm%mydkifawG[m
jrefrmEdkifiH &amp;ckdifjynfe,fxJudk 0ifa&amp;muf oGm;olawG&amp;J?pm&amp;if;udk
pwifaumuf,lae+yDjzpfa=umif; pHkprf;od&amp;Sd&amp;ygw,f?</font></font>
<br>&nbsp;
<p>&nbsp;</html>

--------------AA2AB2687C396EAD381AEAFE--