[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Mizzima: Commemoration of Martyr Sa--------------1281BB240C72052BD5BFE71C
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

            qvdkif;wifarmifOD;twGuf*k%fðyyGJ tcrf;tem;usif;y

e,l;a'vD/ ZGefv (26)&uf/ ouU&mZf 2001 ckESpf
rZPsdr owif;Xme (www.mizzima.com)

'Dae@ZGefv (26)&ufae@[m csif;trsKd;om;/ ausmif;om;wOD;jzpfwJh Richard
Din ac:  qvdkif;wifarmifOD;udk wygwD ppftm%m&Sifwdk@u jynfolvlxkrod&bJ
óud;ay;towfcHcJh&wJh (25)ESpfajrmufae@jzpfwJhtwGuf *k%fðywJh
tcrf;tem;wckudk tENd,EdkifiH/ e,l;,l;a'vDòrd@&Sd jrefrm&dyfomcef;rSm
csif;ausmif;omrsm; or*~rS ðyvkyfcJhygw,f?

qvdkif;wifarmifOD;[m 1974 ckESpfrSm &efukefwuUodkvf csif;pmayESifh
,Ofaus;r_ aumfrwDrSm taxGaxG twGif;a&;rª;tjzpf aqmif&GufcJholjzpfygw,f?
ol[m OD;oef@ta&;tcif;rSmvnf; wufwufºuGºuGyg0ifcJhwJhol wOD;jzpfygw,f?
'ghtjyif 1976ckESpf rwfv (23)&ufae@ r_dif;&mjynfhv_yf&Sm;r_
tcrf;tem;twGuf jyifqifaepOf (19)&ufae@rSm ppfwyf&J@ zrf;qD;rªudk
cHcJh&+yD;/ 1976 ckESpf ZGefv (26)&ufae@rSm ppftpdk;&u wdwfwqdwf
óud;ay;towfcHcJh&wmjzpfw,fvdk@ od&ygw,f? 'ghtjyif ol@&J@zcifeJ@
nDrjzpfolwdk@vnf; xyfrHzrf;qD;jcif;udk cHcJh&ygw,f?

'D*k%fðyyGJtcrf;tem;rSm e,l;a'vD&Sd jrefrm 'Drdkua&pDvdkvm;ol
ygwDtzGJ@tpnf;rsm;/ ausmif;om;tzGJ@tpnf;rsm;/
trsKd;orD;tzGJ@tpnf;rsm;eJ@ wdkif;&if;om;tzGJ@tpnf;aygif;pHkrS
wufa&muf*k%fðycJh=u+yD;/ qvdkif;wifarmifOD;twGuf csD;usL;*k%fðya=umif;
o0%fv$mrsm; zwf=um;cJh=uwmudk awG@&ygw,f?

wufa&mufvmolrsm;u ppfwyf[m jynfolvlxk&J@ qENrygbJ
zGJ@pnf;yHktajccHOya'udk ol@tvdkus a&;qGJ+yD; wygwDtm%m&SifpepfeJ@
twif;t"rRtkyfcsKyfcJh+yD;/ qvdkif;wifarmifOD;[m yxrOD;qHk;
EdkifiHawmfOya' ykefuefr_eJ@ óud;ay;towfcHcJh&wJh tmZmenf ol&Jaumif;
wa,mufjzpfa=umif;/ qvdkif;wifarmifOD;[m csif;trsKd;om;awGtwGufomru
jrefrmEdkifiH wdkif;&if;om;tm;vHk; qHk;&H_;aewJh avmuygvw&m;awG twGuf
tepfemcHcJhwmjzpfa=umif;/ 'Drdkua&pDvdkvm;olrsm;[m 'Drdkua&pD&J@
tESpfom&jzpfwJh wdkif;jynf/ vlrsKd;/ toif;tzGJ@/ rdom;pk/ &yf&Gm/
aus;&Gmrsm;txd wef;wlnDr#r_&Sd+yD;/ r#r#ww pD;qif;r_udk OD;wnf+yD;
vkyf=u&rSmjzpfa=umif;/ qvdkif;wifarmifOD;vdk pdwf"gwfudk pHjyxm;
vkyfaqmif=u&rSm jzpfa=umif; ajymqdkcJh=uygw,f?--------------1281BB240C72052BD5BFE71C
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><b><font face="Wwin_Burmese"><font color="#000099"><font size=+3>qvdkif;wifarmifOD;twGuf*k%f&eth;yyGJ
tcrf;tem;usif;y</font></font></font></b></center>

<p><i><font face="Wwin_Burmese"><font color="#CC0000"><font size=+2>e,l;a'vD/
ZGefv (26)&amp;uf/ ouU&amp;mZf 2001 ckESpf</font></font></font></i>
<br><i><font color="#CC0000"><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rZPsdr
owif;Xme </font></font><font face="Times New Roman,Times"><font size=+1><a href="http://www.mizzima.com";>(www.mizzima.com)</a></font></font></font></i>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>'Dae@ZGefv (26)&amp;ufae@[m
csif;trsKd;om;/ ausmif;om;wOD;jzpfwJh </font></font><font face="Times New Roman,Times"><font size=+1>Richard
Din</font></font><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2> ac:&nbsp; qvdkif;wifarmifOD;udk
wygwD ppftm%m&amp;Sifwdk@u jynfolvlxkrod&amp;bJ &oacute;ud;ay;towfcHcJh&amp;wJh
(25)ESpfajrmufae@jzpfwJhtwGuf *k%f&eth;ywJh tcrf;tem;wckudk tENd,EdkifiH/
e,l;,l;a'vD&ograve;rd@&amp;Sd jrefrm&amp;dyfomcef;rSm csif;ausmif;omrsm;
or*~rS &eth;yvkyfcJhygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>qvdkif;wifarmifOD;[m 1974 ckESpfrSm
&amp;efukefwuUodkvf csif;pmayESifh ,Ofaus;r_ aumfrwDrSm taxGaxG twGif;a&amp;;r&ordf;;tjzpf
aqmif&amp;GufcJholjzpfygw,f? ol[m OD;oef@ta&amp;;tcif;rSmvnf; wufwuf&ordm;uG&ordm;uGyg0ifcJhwJhol
wOD;jzpfygw,f? 'ghtjyif 1976ckESpf rwfv (23)&amp;ufae@ r_dif;&amp;mjynfhv_yf&amp;Sm;r_
tcrf;tem;twGuf jyifqifaepOf (19)&amp;ufae@rSm ppfwyf&amp;J@ zrf;qD;r&ordf;udk
cHcJh&amp;+yD;/ 1976 ckESpf ZGefv (26)&amp;ufae@rSm ppftpdk;&amp;u wdwfwqdwf
&oacute;ud;ay;towfcHcJh&amp;wmjzpfw,fvdk@ od&amp;ygw,f? 'ghtjyif ol@&amp;J@zcifeJ@
nDrjzpfolwdk@vnf; xyfrHzrf;qD;jcif;udk cHcJh&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>'D*k%f&eth;yyGJtcrf;tem;rSm
e,l;a'vD&amp;Sd jrefrm 'Drdkua&amp;pDvdkvm;ol ygwDtzGJ@tpnf;rsm;/ ausmif;om;tzGJ@tpnf;rsm;/
trsKd;orD;tzGJ@tpnf;rsm;eJ@ wdkif;&amp;if;om;tzGJ@tpnf;aygif;pHkrS wufa&amp;muf*k%f&eth;ycJh=u+yD;/
qvdkif;wifarmifOD;twGuf csD;usL;*k%f&eth;ya=umif; o0%fv$mrsm; zwf=um;cJh=uwmudk
awG@&amp;ygw,f?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>wufa&amp;mufvmolrsm;u ppfwyf[m
jynfolvlxk&amp;J@ qENrygbJ zGJ@pnf;yHktajccHOya'udk ol@tvdkus a&amp;;qGJ+yD;
wygwDtm%m&amp;SifpepfeJ@ twif;t"rRtkyfcsKyfcJh+yD;/ qvdkif;wifarmifOD;[m
yxrOD;qHk; EdkifiHawmfOya' ykefuefr_eJ@ &oacute;ud;ay;towfcHcJh&amp;wJh
tmZmenf ol&amp;Jaumif; wa,mufjzpfa=umif;/ qvdkif;wifarmifOD;[m csif;trsKd;om;awGtwGufomru
jrefrmEdkifiH wdkif;&amp;if;om;tm;vHk; qHk;&amp;H_;aewJh avmuygvw&amp;m;awG
twGuf tepfemcHcJhwmjzpfa=umif;/ 'Drdkua&amp;pDvdkvm;olrsm;[m 'Drdkua&amp;pD&amp;J@
tESpfom&amp;jzpfwJh wdkif;jynf/ vlrsKd;/ toif;tzGJ@/ rdom;pk/ &amp;yf&amp;Gm/
aus;&amp;Gmrsm;txd wef;wlnDr#r_&amp;Sd+yD;/ r#r#ww pD;qif;r_udk OD;wnf+yD;
vkyf=u&amp;rSmjzpfa=umif;/ qvdkif;wifarmifOD;vdk pdwf"gwfudk pHjyxm; vkyfaqmif=u&amp;rSm
jzpfa=umif; ajymqdkcJh=uygw,f?</font></font>
<p>&nbsp;</html>

--------------1281BB240C72052BD5BFE71C--