[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Mizzima: Life of prown-breeders in--------------0919B5E7424C5BBD61B37FBD
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

     armif;awmòrd@e,f&Sd ykZGefarG;¹rªolrsm; tEdkifusifh cHae&jcif;

ZGefv (29)&uf/ ouU&mZf 2001 ckESpf
rZPsdr owif;Xme (www.mizzima.com)

jrefrmEdkifiH &cdkifjynfe,f armif;awmòrde,ftwGif;&Sd
ykZGefarG;¹rªa&;vkyfief; vkyfudkifolrsm;rSm tcGeftaumufrsm;vGef;+yD;
aygufaps;xuf avsmha&mif;=u&ojzifh epfemr_rsm;ESifh &ifqdkifae&a=umif;
owif;&&Sdygonf?

armif;awmòrd@e,f tm%mydkifrsm;u odef;aygif;rsm;pGm vm'fxdk;onfh/
csrf;omºuG,f0onfh vlwcsKd@tm; ykZGef'dkif ?wOD;wnf;
udk,fpm;vS,f?vdkifpif xkwfay;xm;aoma=umifh a'ocH ykZGefarG;¹rªolrsm;onf
xdkwOD;wnf;udk,fpm;vS,f xHwGifom ay;oGif;=u&onf[k od&ygonf?

wOD;wnf;udk,fpm;vS,fxH ray;oGif;ygu ykZGefarG;¹rªa&;uef (1){utwGuf
wESpfv#if usyf (30 000) ay;oGif;&rnf[k tm%mydkifrsm;u +cdrfajcmuf
awmif;cHonf[k od&+yD/ wcsKd@qdkv#if wESpfvHk;arG;IrS (1){u usyf
(3)aomif;r&olrsm;&Sd&m ?if;wdk@rSm ykZGefuefrsm;udk qufrarG;awmhbJ
azmufypf=u&olrsm;vnf; &Sdonf[k od&ygonf?

jyifyaygufaps; ykZGef (1) uDvdk*&rfudk usyf (5000)eD;yg;&Sdaomfvnf;
wOD;wnf; udk,fpm;vS,fu usyf (4000)aps;om ay;a=umif;/
ykZGefarG;¹rªolrsm;rSm ra&mif;csifaomfvnf;/ tm%mykdifrsm;tm; tcGefaiG
usyf (3)aomif; ray;Edkif=uonfhtwGuf tepfemcH+yD;a&mif;ae=u&a=umif;/
wzufEdkifiH b*Fvm;a'h&Sfbufodk@ aps;aumif;&I oGm;a&mif;jyefv#ifvnf;/
epursm;u wzufEdkifiHodk@ ykZGefoGm;a&mif;olrsm;xHrS vpOf usyfaiG (50
000) pD awmif;cHojzifh rudkuf=ua=umif; od&ygonf?

ykZGefarG;¹rªolwcsKd@. ajymjycsuft& ?ykZGef'dkifwOD;wnf;udk,fpm;vS,f?[lI
jrefrmEdkifiHwGif; rnfonfhòrd@e,fwGifrS rxm;&Sda=umif;/ &ckdifjynfe,f
armif;awmòrd@e,fYom epu ESifh axmufvSrf;a&; (18)rS wm0ef&Sdolrsm;u
olaX;rsm;xHrS aiGtajrmuftrsm; vm'fpm;+yD; wOD;wnf; udk,fpm;vS,f
cef@xm;ay;jcif; jzpfa=umif;ESifh e,fcHjynfolrsm;. epfemr_rsmudk
qufvufod&Sd&onfrSm rdrdwdk@ arG;¹rªxm;aom ykZGefuefrsm;rS
rdrdwdk@pm;aomuf&ef ig;zrf;&mwGif/ oufqdkif&m epursm;udk
ig;xuf0ufpDay;rSom ig;zrf;cGifh&=ujcif;/ epu ESifh axmufvSrf;a&; (18)rS
tm%mydkifrsm;onf? &Gmom;tcsif;csif; rdrdydkifEGm;waumifudk wjcm;&Gmom;xH
a&mif;yguvnf; usyfaiG (1000)pD awmif;jcif;/ xdk@tjyif epu pcrf;rsm;Y
&Gmom;rsm;udk xGef,ufpdkufysKd;cdkif;+yD;/ xGufvmaom oD;ESHrsm; (z&JoD;/
a*:zDxkyf ponfrsm;) udkvJ r0,frae&pepfjzifh &Gmom;rsm;udk
jyifyaygufaps;xuf (2)q wif+yD; 0,fcdkif;jcif; ponfh Adkvfus
tEdkifusifhr_rsm;atmufwGif armif;awmòrde,frS qif;&Jom; &ckdifjynfolrsm;
'kuQa&mufae =u&a=umif; od&Sd&ygonf?--------------0919B5E7424C5BBD61B37FBD
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><b><font face="Wwin_Burmese"><font color="#3333FF"><font size=+3>armif;awm&ograve;rd@e,f&amp;Sd
ykZGefarG;&sup1;r&ordf;olrsm; tEdkifusifh cHae&amp;jcif;</font></font></font></b></center>

<p><i><font face="Wwin_Burmese"><font color="#CC0000"><font size=+2>ZGefv
(29)&amp;uf/ ouU&amp;mZf 2001 ckESpf</font></font></font></i>
<br><i><font color="#CC0000"><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>rZPsdr
owif;Xme </font></font><font face="Times New Roman,Times"><font size=+1><a href="http://www.mizzima.com";>(www.mizzima.com)</a></font></font></font></i>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>jrefrmEdkifiH &amp;cdkifjynfe,f
armif;awm&ograve;rde,ftwGif;&amp;Sd ykZGefarG;&sup1;r&ordf;a&amp;;vkyfief;
vkyfudkifolrsm;rSm tcGeftaumufrsm;vGef;+yD; aygufaps;xuf avsmha&amp;mif;=u&amp;ojzifh
epfemr_rsm;ESifh &amp;ifqdkifae&amp;a=umif; owif;&amp;&amp;Sdygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>armif;awm&ograve;rd@e,f tm%mydkifrsm;u
odef;aygif;rsm;pGm vm'fxdk;onfh/ csrf;om&ordm;uG,f0onfh vlwcsKd@tm; ykZGef'dkif
?wOD;wnf; udk,fpm;vS,f?vdkifpif xkwfay;xm;aoma=umifh a'ocH ykZGefarG;&sup1;r&ordf;olrsm;onf
xdkwOD;wnf;udk,fpm;vS,f xHwGifom ay;oGif;=u&amp;onf[k od&amp;ygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>wOD;wnf;udk,fpm;vS,fxH ray;oGif;ygu
ykZGefarG;&sup1;r&ordf;a&amp;;uef (1){utwGuf wESpfv#if usyf (30 000) ay;oGif;&amp;rnf[k
tm%mydkifrsm;u +cdrfajcmuf awmif;cHonf[k od&amp;+yD/ wcsKd@qdkv#if wESpfvHk;arG;IrS
(1){u usyf (3)aomif;r&amp;olrsm;&amp;Sd&amp;m ?if;wdk@rSm ykZGefuefrsm;udk
qufrarG;awmhbJ azmufypf=u&amp;olrsm;vnf; &amp;Sdonf[k od&amp;ygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>jyifyaygufaps; ykZGef (1) uDvdk*&amp;rfudk
usyf (5000)eD;yg;&amp;Sdaomfvnf; wOD;wnf; udk,fpm;vS,fu usyf (4000)aps;om
ay;a=umif;/ ykZGefarG;&sup1;r&ordf;olrsm;rSm ra&amp;mif;csifaomfvnf;/ tm%mykdifrsm;tm;
tcGefaiG usyf (3)aomif; ray;Edkif=uonfhtwGuf tepfemcH+yD;a&amp;mif;ae=u&amp;a=umif;/
wzufEdkifiH b*Fvm;a'h&amp;Sfbufodk@ aps;aumif;&amp;I oGm;a&amp;mif;jyefv#ifvnf;/
epursm;u wzufEdkifiHodk@ ykZGefoGm;a&amp;mif;olrsm;xHrS vpOf usyfaiG (50
000) pD awmif;cHojzifh rudkuf=ua=umif; od&amp;ygonf?</font></font>
<p><font face="Wwin_Burmese"><font size=+2>ykZGefarG;&sup1;r&ordf;olwcsKd@.
ajymjycsuft&amp; ?ykZGef'dkifwOD;wnf;udk,fpm;vS,f?[lI jrefrmEdkifiHwGif;
rnfonfh&ograve;rd@e,fwGifrS rxm;&amp;Sda=umif;/ &amp;ckdifjynfe,f armif;awm&ograve;rd@e,fYom
epu ESifh axmufvSrf;a&amp;; (18)rS wm0ef&amp;Sdolrsm;u olaX;rsm;xHrS aiGtajrmuftrsm;
vm'fpm;+yD; wOD;wnf; udk,fpm;vS,f cef@xm;ay;jcif; jzpfa=umif;ESifh e,fcHjynfolrsm;.
epfemr_rsmudk qufvufod&amp;Sd&amp;onfrSm rdrdwdk@ arG;&sup1;r&ordf;xm;aom
ykZGefuefrsm;rS rdrdwdk@pm;aomuf&amp;ef ig;zrf;&amp;mwGif/ oufqdkif&amp;m
epursm;udk ig;xuf0ufpDay;rSom ig;zrf;cGifh&amp;=ujcif;/ epu ESifh axmufvSrf;a&amp;;
(18)rS tm%mydkifrsm;onf? &amp;Gmom;tcsif;csif; rdrdydkifEGm;waumifudk wjcm;&amp;Gmom;xH
a&amp;mif;yguvnf; usyfaiG (1000)pD awmif;jcif;/ xdk@tjyif epu pcrf;rsm;Y
&amp;Gmom;rsm;udk xGef,ufpdkufysKd;cdkif;+yD;/ xGufvmaom oD;ESHrsm; (z&amp;JoD;/
a*:zDxkyf ponfrsm;) udkvJ r0,frae&amp;pepfjzifh &amp;Gmom;rsm;udk jyifyaygufaps;xuf
(2)q wif+yD; 0,fcdkif;jcif; ponfh Adkvfus tEdkifusifhr_rsm;atmufwGif armif;awm&ograve;rde,frS
qif;&amp;Jom; &amp;ckdifjynfolrsm; 'kuQa&amp;mufae =u&amp;a=umif; od&amp;Sd&amp;ygonf?</font></font>
<p>&nbsp;</html>

--------------0919B5E7424C5BBD61B37FBD--